بیمه‌ مهندسی

بیمه‌ مهندسی تضمین کننده سرمایه در بخش خصوصی و عمومی بوده و باعث رونق چرخه اقتصادی می باشد. این بیمه کلیه‌ افراد ذی‌نفع‌ در ط‌رح‌های زیر بنایی‌، عمرانی‌ و صنعتی اعم‌ از صاحبکار، پیمانکار اصلی‌ و فرعی، و مهندسین‌ مشاور را در صورت‌ بروز حوادث‌ تحت پوشش قرار داده و خسارات‌ مادی‌ مورد بیمه‌ و غرامت‌ ناشی‌ از مسئولیت‌ مدنی‌ دست‌اندرکاران‌ اجرایی‌ در قبال‌ اشخاص‌ ثالث‌ را جبران می‌نماید.
بیمه با ایجاد امنیت خاطر و آرامش روحی، نگرانی ناشی از حوادث ناگهانی و پیش بینی نشده را در اذهان کمرنگ کرده و از این طریق به روان شدن چرخه کار و زندگی کمک می نماید. بدون پشتوانه و حمایت پوششهای بیمه ای، فعالیت بخشهای مختلف اقتصادی نیز همراه با بیم و عدم اطمینان خواهد بود. با توجه به اینکه یکی از عوامل بنیادی در رشد و توسعه، امنیت سرمایه می باشد و این امر نیز بدون وجود بیمه تحقق نخواهد یافت، شرکت سهامی بیمه ایران با توانائی پذیرش انواع پوشش‌های بیمه‌ای و با هر سرمایه، تلاش نموده است تا ضمن ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری، گامی موثر در ایجاد خدمت بهتر به بیمه‌گذاران محترم بر دارد.