بیمه تجهیزات الکترونیک

بیمه تجهیزات الکترونیک خسارت‌های وارد به انواع تجهيزات الكترونيکی مورد استفاده در كارگاه‌های صنعتی، صنايع،‌ لوازم تحقيقاتی و آزمايشگاهی، لوازم اداری، ‌سيستم‌های هشداردهنده، تجهيزات اندازه گيری، دستگاه‌های كنترل و عيب ياب، تجهيزات مربوط به سينما و فيلمبرداری، دستگاه‌های تست مواد و نمونه برداری، تجهيزات راديو تلويزيونی و مخابراتی، سيستم‌های رايانه ای، تجهيزات پزشکی و مانند آن را تحت پوشش قرار می‌دهد.