بیمه فساد کالا در سردخانه

بیمه فساد کالا در سردخانه خسارت‌های وارد به كليه كالاهای قابل نگهداری در سردخانه ها از قبيل مواد پروتئينی، ميوه‌جات و سبزيجات، فرآورده هاي لبنی و نيز مواد شيميائی و داروئی را تحت پوشش قرار می‌دهد. بيمه فساد كالا در سردخانه خطراتی را كه سبب اخلال در سيستم تبريد يا سرمايش محفظه‌های سردخانه می‌شود تحت پوشش قرار می‌دهد.
مدت بيمه حداكثر يک‌سال می‌باشد كه می‌تواند بنا به درخواست بيمه گزار تمديد گردد.