بیمه مسئولیت‌های عمومی

خسارت جانی و مالی وارد به اشخاص ثالث که در اثر فعالیت روزمره فرد یا افراد ایجاد می‌گردد و به‌موجب قانون، عامل زیان مسئول شناخته می‌شوند را بیمه مسئولیت‌های عمومی می‌نامند. بیمه مسئولیت‌های عمومی به منظور پوشش این قبیل موارد صادر می‌شوند.
رشته بیمه مسئولیت‌های عمومی مشتمل بر ۱۵ زیررشته می‌باشد که عبارتند از: