بیمه هواپیما

در یک تعریف کلی کلمه “هواپیما” به مجموعه‌ای از قطعات و تجهیزات گفته می شود که پس از نصب در کنار یکدیگر امکان انجام عملیات پرواز را مهیا می‌نماید . هواپیما ها به دو دسته‌بندی کلی تقسیم می‌گردند:

  • سبک و فوق سبک (که اغلب جهت مقاصد تفریحی، آموزشی، و تبلیغی مورد استفاده قرار می گیرند)
  • سنگین و فوق سنگین (که اغلب جهت جابجایی بار و مسافر مورد استفاده قرار می گیرند)

بیمه ایران پوشش‌های مورد نیاز بیمه‌گزاران را در قبال ریسک‌های مربوط به فعالیت های مالکیت، بهره برداری، تعمیر و نگهداری و یا فروش آن را ارائه می نماید.
رشته ها و زیر رشته های بیمه ای بخش هوایی به شرح ذیل است: