بیمه بدنه اتومبیل

در بيمه هاي بدنه، بيمه‌گزار در مقابل پرداخت مبلغی به عنوان حق بيمه در صورت آسيب ديدن اتومبيل خود به‌خاطر خطرات تحت پوشش مبلغی را به عنوان خسارت دريافت خواهد كرد به طور کلی اتومبيل‌هایی كه جهت پوشش بيمه بدنه معرفي می‌گردند در ابتداي امر بايستی قابليت پوشش بيمه بدنه را دارا باشند. كليه مالكان اتومبيل‌ها و يا اشخاصی كه در قبال اتومبيل مسئوليت دارند و اتومبيل از سوي مالک به آنها تحويل داده شده است به اين بيمه نامه نياز دارند.
بيمه بدنه اتومبيل، اتومبيل شما را در مقابل خطراتی هم‌چون آتش سوزی، سرقت كلی، خساراتی كه در جريان نجات و يا انتقال موضوع بيمه به آن وارد شود و … تحت پوشش قرار می‌دهد.