بيمه ريسک‌های تکميل شده ساختمانی

بيمه ريسكهای تكميل شده ساختمانی (Civil Engineering Completed Risks) خسارت‌های وارد به انواع سازه های احداث شده در زمان بهره برداری از قبيل ساختمان‌های مسكونی، اداری، تجاری، برج‌ها،‌ جاده‌ها، راه‌آهن، فرودگاه، كانال‌های آبياری، پل‌ها، تونل‌ها، سدها، موج‌شكن و اسكله، خطوط لوله آب، نفت، گاز، فاضلاب و نيز انبارها و معادن را تحت پوشش قرار میدهد.بيمه ريسک‌های تكميل شده از نوع بيمه با خطرات معين بوده و خسارت‌هایی كه در متن بيمه‌نامه ذكر گرديده است را تحت پوشش قرار می دهد.