بیمه اعتباری صداقت در امانت

برای بیمه اعتباری صداقت در امانت هیچگونه الزامات قانونی تعیین نشده و بیمه نامه بنابر اختیار شخص تهیه می گردد. بیمه اعتباری صداقت در امانت در مجتمع، نمایندگی ها و كارگزاری های بیمه ایران قابل ارائه می باشد.