بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی (بیمه H&M)

در بیمه شناورهااز شرایط منتشر شده در چند كلوز استاندارد بین المللی كه توسط انستیتو بیمه‌گران لندن ارائه می گردند و در تمامی مؤسسات بیمه ای معتبر دنیا مورد استفاده قرار می گیرند و پوشش دهنده خسارات بدنه و ماشین آلات (كلی و یا كلی – جزیی)، مسئولیت ناشی از تصادم، هزینه های زیان همگانی، هزینه های جلوگیری از توسعه خسارت و نجات استفاده می گردد. كلیه شركت های حمل و نقل دریایی، صاحبان و تولید كنندگان كشتیها و لنجهاو وسایل موتوری دریایی كه دارای گواهینامه ثبت و گواهینامه موسسه رده بندی باشند به بیمه بدنه و ماشین آلات کشتی نیاز دارند.