بیمه شکست ماشین آلات

بیمه شکست ماشین آلات، ماشين آلات و تأسيساتی را كه نصب شده و در حال بهره برداری می‌باشند، تحت پوشش قرار می‌دهد. كارگاه‌ها و كارخانجات در حال كار از جمله مواردی هستند كه در بيمه شكست ماشين آلات بيمه می‌شوند. بيمه شكست ماشين آلات خسارت های فيزيکی غيرقابل پيش بينی و ناگهانی وارد به انواع ماشين آلات در حال بهره‌برداری را جبران مي‌كند.