بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو

بیمه مسئولیت تعمیرگاه های مجاز خودرو به منظور پوشش خطرات ناشی از مسئولیت تعمیرگاه‌های مجاز خودرو صادر می شود.