بیمه مسئولیت سازندگان شناورها

بیمه مسئولیت سازندگان شناورها مسئولیت سازندگان كشتی‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهد و كاربرد آن برای حوضچه‌های تعمیراتی و یا كارخانجات ساخت شناورها می‌باشد. كلیه سازندگان كشتی ها به این بیمه نامه نیاز دارند. خطرات مندرج در این پوشش شامل مسئولیت های احتمالی سازندگان شناورها جهت ساخت وبه آب اندازی كشتی ها را طبق شرایط و مفاد مقرر در كلوز بیمه نامه تحت پوشش قرار می دهد . مدت اعتبار برای بیمه‌‌‌های دریایی حداكثر به مدت یك سال می‌باشدكه از زمان پرداخت اولین قسط و یا پرداخت كل حق بیمه توسط بیمه‌گر آغاز می‌گردد.